Giới thiệu
Quan Hệ Cổ Đông
Tin tức
VĂN BẢN
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông tin cần biết
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Tổng truy cập : 270219
Truy cập hôm nay : 76
Đang trực tuyến : 1
Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011
Ngày đăng: 24.02.2011

TẬP ĐOÀN CN THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CP THAN MIỀN TRUNG- TKV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:           /NQ-ĐHĐCĐ                                                                                   Đà Nẵng, ngày  11   tháng  3  năm 2011

 NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG-TKVĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG-TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thông ngày 23/3/2010,

Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông họp thường niên ngày 11 tháng 3 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ.

Điều 1. Thông qua các báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên 2011 của Công ty CP than Miền Trung-TKV với các nội dung như sau:

1.1- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2010.

Kết quả kinh doanh.

- Sản lượng than tiêu thụ

485

nghìn tấn ,

đạt  89,9%  kế hoạch

- Doanh thu:

718 499

triệu đồng,

đạt  99,6%  kế hoạch

- Giá trị sản xuất:

 74 138

triệu đồng,

đạt 104,6% kế hoạch

- Tổng chi phí trong kỳ:

59 043

triệu đồng,

đạt   96,9% kế hoạch

- Lợi nhuận trước thuế:

15 095

triệu đồng,

đạt 150,9% kế hoạch

- Nộp ngân sách:

11 196

triệu đồng,

 

- Tiền lương:

29 577

triệu đồng,

đạt 104,3% kế hoạch

Về thực hiện các dự án đầu tư:

- Tổng số tiền đầu tư:                     7 761    triệu đồng,          đạt   83,5% kế hoạch;

- Trong đó:

    + Đầu tư xây dựng cơ bản:         6 898   triệu đồng;

    + Đầu tư mua sắm thiết bị:             832  triệu đồng;

    + Quản lý TV, GPMB, ĐT khác:     31  triệu đồng.

1.2- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng quản lý kinh doanh năm 2010 của Công ty, với nội dung đánh giá như sau:

Năm 2010, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách, quyền hạn của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; đồng thời hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý và hướng các hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao. Giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho Giám đốc và bộ máy điều hành của Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị hoạt động dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể trong lãnh đạo, quản lý và tất cả vì lợi ích của Công ty. Hội đồng quản trị xây dựng các nghị quyết đúng quy trình, nội dung và đúng chức năng, quyền hạn của mình. Các thành viên Hội đồng quản trị làm việc công tâm, đoàn kết và trung thực.

1.3- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá:

Năm 2010, các thành viên của Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty. Các chỉ tiêu chủ yếu của Công ty đều đạt so với Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra. Sổ kế toán và chứng từ kế toán Công ty đã thực hiện rõ ràng, đầy đủ theo quy định.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và phối hợp với Ban Kiểm soát để chỉ đạo và điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị có mối quan hệ chặt chẽ với Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát cũng được cung cấp đầy đủ tài liệu các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát thường xuyên cung cấp thông tin đến Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban quản lý góp phần hoàn thiện công tác quản lý SXKD ngày càng tốt hơn.

1.4- Thông qua báo cáo về mức phụ cấp của thành viên HĐQT, ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.

Mức phụ cấp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty, bằng (=) hệ số lương cấp bậc 2/2 doanh nghiệp hạng I của các chức danh chuyên trách tương ứng của công ty nhà nước nhân (x) mức lương tối thiểu chung do Chỉnh Phủ quy định tại các thời điểm nhân (x) 30%.

Thống nhất mức phụ cấp mà Công ty đã trả cho các chức danh năm 2010 như sau:

 

TT

Chức danh

Số người

Mức phụ cấp năm 2010 cho mỗi người

Số tiền

(đồng)

1

Uỷ viên HĐQT

4

15 977 000

63 908 000

2

Trưởng Ban Kiểm soát

1

15 977 000

15 977 000

3

Uỷ viên Ban Kiểm soát

2

15 141 000

30 282 000

4

Thư ký Công ty

1

15 141 000

15 141 000

 

Cộng

8

 

125 308 000

Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm triệu ba trăm lẽ tám nghìn đồng.

 

Điều 2.  Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

2.1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 với số phiếu tán thành là: 2.657.400/ 2.657.400 phiếu chiểm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; gồm các chỉ tiêu chính:

 

Chỉ tiêu

Số đầu năm

Số cuối năm

TÀI SẢN

 

 

I- Tài sản ngắn hạn

87 123 861 684

131 051 020 981

1- Tiền và các khoản tương đường tiền

26 287 458 974

38 714 337 709

2- Các khoản phải thu

24 982 200 331

43 428 417 798

      Trong đó:  Nợ khó đòi

 

 

3- Hàng tồn kho

34 945 158 846

47 861 041 944

4- Tài sản ngắn hạn khác

909 016 533

1 047 223 530

II- Tài sản dài hạn

20 852 821 181

25 518 319 908

1- Các khoản phải thu dài hạn

-

-

2- Tài sản cố định

8 841 521 181

13 409 419 908

3- Bất động sản đầu tư

-

-

4- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

12 003 900 000

12 003 900 000

5- Tài sản dài hạn khác

7 400 000

5 000 000

NGUỒN VỐN

 

 

I- Nợ phải trả

63 570 868 742

107 243 747 039

1- Nợ ngắn hạn

62 095 726 411

103 300 094 554

Trong đó: Nợ quá hạn

-

-

2- Nợ dài hạn.

1 475 142 331

3 943 652 485

II- Nguồn vốn chủ sở hữu

44 405 814 123

49 325 593 850

1- Vốn của chủ sở hữu

44 008 379 061

48 874 016 037

Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu

8 893 000 000

26 679 000 000

2- Nguồn kinh phí, quỹ khác

397 435 062

451 577 813

 

2.2- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2010 và mức cổ tức được thanh toán là 15% với số phiếu tán thành là  2.657.400 /2.657.400 phiếu chiểm: 100,0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, với nội dung:

 

TT

Chỉ tiêu

Số tiền

(đồng)

1

Tổng lợi nhuận trước thuế

15 094 893 451

2

Lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ, trả cổ tức

11 508 131 338

2.1

Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc bổ sung vốn điều lệ (5% LN)

     575 406 567

2.2

Trả cổ tức 15% vốn điều lệ

  4 001 850 000

 

Trong đó:  + Cổ tức cổ phần vốn Nhà nước

  2 807 100 000

 

                  + Cổ tức cổ phần phổ thông (thể nhân)

  1 194 750 000

2.3

Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LN)

     575 406 567  

2.4

Lợi nhuận còn lại để lập các quỹ

  6 355 468 204

 

+ Quỹ đầu tư phát triển (50%)

  3 177 734 102

 

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (50%)

  2 877 734 102

 

+ Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành

     300 000 000

 

2.3- Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Đầu tư năm 2011, với số phiếu tán thành là  2.657.400 /2.657.400 phiếu chiểm: 100,0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, bao gồm

Các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh:

 

Số

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

tính

Kế hoạch

năm 2011

1

Than tiêu thụ

1 000 tấn

520

2

Doanh thu

Tr. đồng

750 178

3

Giá vốn hàng hoá bán ra

Tr. đồng

680 492

4

Giá trị sản xuất

Tr. đồng

69 686

5

Tổng chi phí trong kỳ

Tr. đồng

56 186

5.1

Chi phí trung gian

Tr. đồng

23 755

5.2

Giá trị gia tăng

Tr. đồng

32 431

6

Lợi nhuận trước thuế

Tr. đồng

13 500

8

Cổ tức

%

12-15

9

Lao động và thu nhập

 

 

 

- Lao động

Người

205

 

- Đơn giá TL/GTSX

Đ/1000 đ

392

 

- Tiền lương BQ/ ng/ tháng

1000 đồng

11 110

 

Kế hoạch đầu tư (tóm tắt)

Số

TT

Tên công trình

Tổng số

(Tr.đồng)

Cơ cấu vốn (Tr.đồng)

Xây dựng

Thiết bị

Góp vốn

 

Tổng số

13 267

5 350

6 300

1 617

I

Công trình chuyển tiếp

3 200

3 200

 

 

1

Di dời kho than Quy Nhơn

2 000

2 000

 

 

2

Xây dựng Nhà làm việc Chu Lai

1 200

1 200

 

 

II

Công trình khởi công mới

   10 067

   2 150

    6 300

1 617

1

Xây dựng Kho than Phan Thiết

1 000

1 000

 

 

2

Xây dựng Kho than Đà Nẵng

1 000

1 000

 

 

3

Bê tông nền kho than Huế

150

150

 

 

4

Mua xe xúc lật cho XN than Đ. Nẵng

2 500

 

2 500

 

5

Xây nhà tiền chế Trạm Cam Ranh

1 500

 

1 500

 

6

Mua xe xúc cho Trạm Ninh Hoà

1 200

 

1 200

 

7

Mua xe xúc cho Trạm Phan Thiết

700

 

700

 

8

Các phương tiện, thiết bị khác

400

 

400

 

9

Góp vốn vào CT CP Than-Điện N.S

1 617

 

 

1 617

 

2.4- Chọn Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tinh học Tp. Hồ Chí Minh (AISC), địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Hồ Chí Minh làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2011 với số phiếu tán thành là  2.657.400 /2.657.400 phiếu chiểm: 100,0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

 

2.5- Thông qua việc ông Trần Quang Lai, Giám đốc điều hành đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, với số phiếu tán thành là  2.657.400 /2.657.400 chiểm: 100,0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, với nội dung:

 

2.6- Quyết định: sửa đổi Mục a) Khoản 1. Điều 2. của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty như sau:

Tên tiếng Việt cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG-TKV

Tên tiếng Việt sau khi thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG - VINACOMIN.

Số phiếu tán thành là  2.657.400 /2.657.400 chiểm: 100,0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

 

Điểu 3.

Đại hội cổ đông thường niên 2011 của Công ty CP than Miền Trung-TKV đã được tiến hành hợp pháp, công bằng.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP than Miền Trung- TKV có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của Cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                            TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Các cổ đông Công ty,                                                                                                                       CHỦ TỊCH

- Các Thành viên HĐQT, BKS,

- Giám đốc Công ty,

- Các cơ quan liên quan

- Lưu HĐQT, VT

 

 

                                                                                                                                                         TRẦN QUANG LAI

 

 

 


Trang in
Mời bạn xem thêm
•  Biên bản đại hội cổ đông 2011 ( 24.02.2011 )